Regulamin szkoleń z zakresu PR odbywających się w ramach London School of Public Relations. (pdf)

 

§ 1 London School of Public Relations ? opis szkolenia:
London School of Public Relations (zwane w dalszej części również LSPR, szkołą, szkoleniem lub kursem) jest międzynarodową szkołą PR posiadającą swoje oddziały w 20 krajach na całym świecie, między innymi w Wielkiej Brytanii, Czechach, Litwie, Słowenii, Chorwacji, Turcji, Rosji i Stanach Zjednoczonych. Szkoła została założona w Wielkiej Brytanii w 1992 roku i jest częścią David Game Media Group – grupy, oferującej szkolenia dotyczące większości dziedzin medialnych, wchodzącej w skład David Game College. Twórcą szkoły jest John Dalton. W Polsce szkoła LSPR działa od 2001 roku. Opiekunem merytorycznym szkolenia i wyłącznym przedstawicielem London School of Public Relations w Polsce jest Związek Firm Public Relations (zwany również dalej ZFPR lub Organizatorem).

§ 2 Organizator szkolenia: Organizatorem London School of Public Relations w Polsce jest Związek Firm Public Relations z siedzibą przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa.

§ 3 Zakres merytoryczny i organizacja szkoleń:
1. ZFPR organizuje szkolenia z zakresu public relations w ramach London School of Public Relations. Szczegółowy   program LSPR oraz terminy spotkań dostępne są na www.lspr.pl.
2. Szkolenia realizowane w ramach London School of Public Relations składają się z 15 zajęć dotyczących poszczególnych zagadnień związanych z public relations, z których każde prowadzone jest przez innego trenera. LSPR kończy się egzaminem pisemnym przeprowadzanym podczas 16, ostatnich zajęć. Zarówno zajęcia, jak też egzamin końcowy są prowadzone w języku polskim.
3. Zajęcia mają charakter teoretyczno-warsztatowy.
4. Trenerami szkoły są profesjonaliści, wyłącznie praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym, kadra zarządzająca renomowanych agencji PR, w szczególności będących członkami ZFPR.
5. Zajęcia prowadzone są w następującym trybie: – zorganizowane są w formie całodziennych zjazdów, – w wymiarze nie mniejszym niż 35 godzin, – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem przygotowywanym do każdej edycji (dostępnym na www.lspr.pl).
6. Szkolenia mają miejsce w Warszawie. Uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną powiadomieni o miejscu odbywania się zajęć drogą mailową najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu.
7. Grupy szkoleniowe liczą maksymalnie 20 osób. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest skompletowanie grupy złożonej minimum z 12 osób. W przypadku niezgłoszenia się minimalnej, wymaganej liczby uczestników organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia, zmiany terminu lub miejsca realizacji szkoleń.
8. W przypadku zmiany terminu lub miejsca odbywania się szkolenia, kursanci London School of Public Relations zostaną o tym fakcie powiadomieni drogą mailową najpóźniej na 7 dni przed planowanym pierwotnym terminem startu kursu.

§ 4 Egzamin końcowy:
1. Egzamin odbywa się w ostatnim terminie kursu, określonym w harmonogramie podanym na stronie www.lspr.pl.
2. Egzamin trwa 3 godziny zegarowe i jest przeprowadzany w formie pisemnej w języku polskim. Zdający mogą korzystać z komputerów przenośnych. Opis typów zadań egzaminacyjnych dostępny jest na stronie www.lspr.pl.
3. Zaliczenie egzaminu uprawnia do zdobycia międzynarodowego certyfikatu PR wydanego w języku angielskim przez London School of Public Relations z siedzibą w Londynie.
4. Egzaminatorami są trenerzy London School of Public Relations.
5. Przystąpienie do egzaminu końcowego nie wiąże się z koniecznością dokonywania przez kursanta dodatkowych opłat.
6. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego z przygotowywanych przez kursanta zadań. Wyniki zostaną przekazane uczestnikom szkolenia indywidualnie drogą mailową po upływie maksymalnie 16 dni od daty przeprowadzenia egzaminu.
7. W przypadku niezaliczenia egzaminu, Organizator w ciągu 14 dni od daty przekazania wyników wyznaczy termin i miejsce egzaminu poprawkowego. Termin ten jest datą obowiązującą dla wszystkich osób przystępujących do poprawki. Przystąpienie do egzaminu poprawkowego jest możliwe po dokonaniu przez kursanta opłaty w wysokości 200 zł netto. Kwota powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni od daty otrzymania mailowego powiadomienia od Organizatora, jednak nie później niż 7 dni przed planowaną datą egzaminu poprawkowego. Brak wpłaty jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w poprawce.
8. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń: choroby uczestnika szkolenia, wyjazdu służbowego lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestnictwo w egzaminie końcowym:
– Słuchacz może wnioskować o wyznaczenie innej daty egzaminu. W tym celu należy złożyć pisemną prośbę do Organizatora wraz ze wskazaniem powodu absencji.
– W przypadku pozytywnej decyzji Organizator powiadomi kursanta o nowym terminie egzaminu. Nowy termin zostanie wyznaczony zgodnie z założeniami paragrafu 7 pkt. 4, ale bez dodatkowej opłaty.
9. W przypadku braku zaliczenia egzaminu pisanego po raz 3 pierwszy w dodatkowym terminie kursant może
przystąpić do płatnej poprawki (zgodnie z założeniami paragrafu 7 pkt. 4).

§ 5 Uczestnictwo w szkoleniu ? warunki rejestracji:
1. Aby zgłosić swój udział w London School of Public Relations, należy przesłać do organizatora wypełniony formularz dostępny na stronie www.lspr.pl.
2. Formularz można przesłać drogą on-line lub pobrać jego wersję doc., wypełnić , złożyć podpis wraz z datą, a następnie wysłać zeskanowany dokument na adres: maciej.zimoch@zfpr.pl lub info@zfpr.pl
3. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 7 dni roboczych przed terminem startu grupy, do której dana osoba chce dołączyć. Po upływie tego terminu udział w szkoleniu jest dopuszczalny po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu tego faktu z organizatorem szkolenia.
4. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego (przesłanego drogą on-line lub mailem) ZFPR prześle drogą mailową potwierdzenie otrzymania dokumentu wraz z informacją numerze konta bankowego organizatora, na które należy dokonać wpłaty I raty (lub całości kwoty) za udział w szkoleniu.
5. Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie szkoleniowej jest przesłanie przez osobę zainteresowaną udziałem w LSPR formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenia wpłaty pierwszej raty w wysokości 50% ceny szkolenia (lub całości stawki) na konto Związku Firm Public Relations: Związek Firm Public Relations ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa nr rachunku: 40 1600 1374 0003 0052 2642 6001 BNP Paribas o/Warszawa Potwierdzenie należy przesłać na adres: maciej.zimoch@zfpr.pl lub info@zfpr.pl
6. W momencie osiągnięcia maksymalnej liczby kursantów przewidzianej na jedną grupę szkoleniową, rejestracja do grupy zostaje zamknięta.

§ 6 Warunki rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu oraz nieobecność na zajęciach:
1. Powiadomienia o rezygnacji z udziału w szkoleniu przyjmowane są wyłącznie drogą mailową pod adresem maciej.zimoch@zfpr.pl lub info@zfpr.pl
2. Rezygnacja dokonana na więcej niż 21 dni przed terminem pierwszych zajęć grupy, do której zostało przesłane zgłoszenie, jest bez kosztowa. Organizator dokona zwrotu wpłaconych przez Zgłaszającego należności w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o rezygnacji.
3. W przypadku rezygnacji dokonanej na mniej niż na 21 dni przed rozpoczęciem kursu, Zgłaszający zobowiązany jest do poniesienia opłaty związanej z organizacją szkolenia:
a) Na 14-20 dni przed dniem rozpoczęcia kursu Zgłaszający zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 30% ceny całego szkolenia.
b) Na 7-13 dni przed dniem rozpoczęcia kursu Zgłaszający zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 50% ceny całego szkolenia.
c) Na mniej niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu Zgłaszający zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny całego szkolenia.
4. W przypadku konieczności pobrania opłaty, o której mowa w pkt. 3 Regulaminu, która przewyższa wartość środków wpłaconych tytułem pierwszej raty za udział w szkoleniu, organizator wystawi na rzecz osoby rezygnującej z udziału w LSPR właściwą fakturę VAT opiewającą na pozostałą kwotę do zapłaty.
5. Nieuczęszczanie na zajęciach nie zwalnia Uczestnika z obowiązku opłacenia II raty szkolenia.
6. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń , choroby uczestnika, dłuższego wyjazdu, zmiany miejsca zamieszkania lub innych wydarzeń losowych uniemożliwiających kontynuowanie kursu, Słuchacz może wnioskować o dokończenie cyklu szkoleniowego z inną grupą w kolejnej edycji szkolenia (warunkiem koniecznym jest udział zajęciach prowadzonych w tym samym trybie). Wniosek należy uzupełnić o stosowną dokumentację potwierdzającą zaistnienie zdarzenia i przesłać na adres: maciej.zimoch@zfpr.pl lub info@zfpr.pl. W przypadku pozytywnej decyzji, Organizator powiadomi Słuchacza o nowych terminach zajęć, które pozostały do realizacji w ramach danego cyklu szkoleniowego.
7. Przerwanie przez słuchacza kursu nie upoważnia Organizatora do zwrotu wpłaconych za szkolenie należności, Kursanta zaś nie zwalnia z obowiązku opłacenia II raty należności za szkolenie.

§ 7 Zmiany terminu szkolenia:
1. W przypadku zmiany terminu lub odwołania szkolenia Organizator drogą mailową poinformuje o tym fakcie osoby, które zgłosiły się na szkolenie (wiadomość wysłana na adres email podany w zgłoszeniu). Nowy termin startu szkolenia zostanie również wskazany drogą elektroniczną (e-mail) i będzie wymagał mailowego potwierdzenia ze strony Uczestnika szkoleń.
2. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkoleń i niewyrażenia zgody przez Uczestnika na nowy termin szkolenia, Zgłaszający ma prawo żądać zwrotu wpłaconej kwoty. Należność zostanie przekazana na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania drogą mailową stosownych informacji koniecznych do dokonania przelewu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia zastępstwa lub zmiany kolejności realizacji poszczególnych tematów zajęć w przypadku, gdy z przyczyń losowych lub na skutek choroby wykładowca nie będzie mógł przybyć na zajęcia. O tym fakcie kursanci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

§ 8 Opłaty za udział w szkoleniu i warunki płatności:
1. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 5900+ 23% VAT od osoby
2. W sytuacji, gdy Uczestnik szkolenia otrzymuje dofinansowanie kursu od pracodawcy tylko w części, możliwe jest zrealizowanie płatności za kurs popołudniowy zgodnie z zasadą:
3. W przypadku pokrycia przez pracodawcę części kosztów szkolenia: – uczestnik kursu płaci ustaloną z pracodawcą część ceny (uwzględniając ewentualne rabaty) + 23% VAT. – firma lub organizacja pokrywa resztę kosztu kursu + 23% VAT.
4. Uczestnik szkolenia powinien w regulaminie powiadomić Organizatora o chęci realizacji płatności zgodnie z powyższą zasadą. Pamiętając o podaniu proporcji (w procentach) partycypowania w koszcie kursu uczestnika i pracodawcy. Na formularzu zgłoszeniowym w rubryce ?Dane do faktury? należy wpisać zarówno dane firmy, jak też osoby uczestniczącej w kursie.
5. Cena szkolenia obejmuje: realizację szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat, koszt posiłków (przerwa na kawę i lunch podczas zajęć w soboty, przerwa na kawę podczas zajęć w niedzielę). Wskazane w pkt. 1 ceny szkoleń nie obejmują kosztów zakwaterowania, dojazdów oraz parkingów.
6. Na życzenie Zgłaszającego Organizator szkoleń może wystawić fakturę proforma, która będzie podstawą do dokonana płatności za udział w szkoleniu (na podstawie danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym). Dokument zostanie przesłany drogą mailową na wskazany w formularzu adres Uczestnika.
7. Oryginały faktur zostaną przekazane podczas pierwszych zajęć lub przesłane drogą elektroniczną na adres e- mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
8. Terminy płatności za udział w LSPR:
– Wpłata I raty (50% wartości szkolenia) jest warunkiem rezerwacji miejsca w grupie szkoleniowej. Powinna być ona uregulowana w ciągu 7 dni (dla osób prywatnych) i 14 dni (dla firm) od daty przesłania formularza zgłoszeniowego.
– W przypadku dokonania zgłoszenia na kurs na 7 dni przed planowanym startem zajęć, Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty należności do 3 dni roboczych od daty przesłania formularza. Dopiero po zaksięgowaniu na koncie Organizatora wpłaconej kwoty (lub otrzymaniu potwierdzenia dokonania przelewu), Uczestnik otrzymuje mailowe potwierdzenie rezerwacji miejsca. Wpłata II raty powinna zostać uiszczona do dnia wyznaczonego jako termin drugiego zjazdu (w przypadku grupy intensywnej) lub do dnia piątych zajęć kursu (w przypadku grupy popołudniowej). Brak opłacenia II raty zgodnie ze wskazanymi powyżej terminami skutkuje skreśleniem z listy kursantów, brakiem możliwości uczestniczenia w drugiej nieopłaconej przez uczestnika części kursu (dokładnie połowa zajęć) oraz brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu końcowego.

§ 9 Rabaty na udział w szkoleniu. Organizator przewiduje możliwość skorzystania z następujących rabatów na udział w szkoleniu LSPR:
1. Rabaty ilościowe – przy zapisie dwóch lub większej liczby osób reprezentujących tę samą firmę, przysługują
zniżki: – 10% za drugą osobę i 20% za trzecią.
2. Zniżki za polecenie London School of Public Relations ? zniżka przysługuje osobie polecającej w przypadku, gdy osoba, której zostało polecone szkolenie weźmie udział w zajęciach grupy popołudniowej lub intensywnej w tej samej edycji, co osoba polecająca.
a) 10% zniżki otrzyma kursant (osoba polecająca), z którego rekomendacji zapisała się 1 osoba;
b) 15% zniżki otrzyma kursant (osoba polecająca) ? przy zapisie 2 osób, którym zostało polecone szkolenie.
Osoby, które dokonują rejestracji na LSPR na podstawie rekomendacji innego kursanta wpisują dane polecającego w formularzu zgłoszeniowym w rubryce: ?Szkolenie polecone przez:?.
3. Rabat dla NGO ? dla przedstawicieli organizacji pozarządowych przewidziane jest 25% rabatu. Warunkiem uzyskania rabatu jest zaznaczenie odpowiedniej rubryki na formularzu zgłoszeniowym oraz przesłanie dokumentów potwierdzających status organizacji na adres: maciej.zimoch@zfpr.pl lub info@zfpr.pl. Dokumenty prosimy przesyłać w ciągu 48 godzin od akceptacji przez organizatora uczestnictwa w bieżącej edycji kursu. Uwaga, rabaty nie sumują się chyba, że w odpowiednim punkcie napisano inaczej.

§ 10 Zapisy końcowe:
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu LSPR poprzez przesłanie formularza jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na  gromadzenie i przetwarzanie przez Związek Firm Public Relations danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) na potrzeby procesu rekrutacji i organizacji szkolenia oraz do celów marketingowych, w tym do przesyłania informacji handlowych na podany adres e-mail.
– Podanie danych ma charakter dobrowolny.
– Administratorem danych osobowych zebranych w ten sposób jest Organizator.
– Zgłaszający ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
– Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres Związku lub złożone osobiście na piśmie, za
pokwitowaniem.

§ 11 Informacje dodatkowe Wszelkich informacji dodatkowych udziela:

Opiekun LSPR: Maciej Zimoch

tel.: 531 848 472, mail: maciej.zimoch@zfpr.com

Biuro ZFPR:

Związek Firm Public Relations

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

tel.: 22 555 33 30, mail: info@zfpr.pl

www.lspr.pl; www.zfpr.pl

Regulamin LSPR w formacie pdf.